Na temelju odredbe članka 18. stavak 1. alineje 1., članka 28. stavak 1.alineja 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namješenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine „ br. 86/08, 61/11,04/18 i 112/19),  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi objavljuje   

OGLAS   

za prijem u službu službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi

- radno mjesto III kategorije – referent - komunalni redar

- 3 izvršitelja/ice

- na određeno vrijeme lipanj – rujan / radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja turističke sezone  

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
 • Najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

 

 1. Osim naznačenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz

            odredbe članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i

            područnoj ( regionalnoj ) samoupravi:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdrastvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Uvjerenje  o zdrastvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti   

      o izboru,  a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka       15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicma u lokalnoj i područnoj

( regionalnoj ) samoupravi .

 

 1. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se

             predhodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

             Ako kandidat ne pristupi testiranju i /ili intervjuu smatra se da je povukao prijavu   

             na  Oglas.

             Na web stranici Općine Tučepi / www.tucepi.hr/ u Pravilniku o unutarnjem redu    

             Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi ( Glasnik Općine Tučepi br.8/2010 i  

            10/2020) naveden je opis poslova radnog mjesta koje se popunjava.

 

 

 1. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se

       jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom     

       rodu.

 

 1. Kandidati su uz prijavu na Oglas dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju

      odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta Natječaja:

            - životopis,

- domovnicu ( osobnu iskaznicu ),

- dokaz o stručnoj spremi ( svjedodžba ),

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postpak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave oglasa),

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

( regionalnoj ) samoupravi.

 

            Svi navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

 1. Prijave za Oglas  podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama

        Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Makarskoj, na adresu: Općina   

        Tučepi, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 TUČEPI, s naznakom „ za  

        Oglas – referent – komunalni redar “,  neposredno predajom na protokol Općine    

        ili preporučenom pošiljkom.

     

 1. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se

        kandidatima prijavljenim na Oglas.

 

 1. Nakon raspisanog Oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi

odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 1. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku.

 

 

Pročelnik JUO  Marijan Mravičić dipl.iur.

 

Sukladno odredbi članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ , broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), ovaj Oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Makarska, 26 .05.2023. godine.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči  Općine Tučepi i na internetskoj stranici Općine Tučepi www.tucepi.hr