Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1

OPĆINA TUČEPI

Klasa: 022-05/19-01/381
Urbroj: 2147/06-02-19-03
 
Datum: 16. prosinac 2019.Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi

Općina Tučepi započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone  T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi (dalje u tekstu: Planovi).

Postupak se provodi temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), kao i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 351-02/19-03/0088, URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002, od 13. prosinca 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. Nacrt predmetnih Planova bit će dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Planova objavljuje se na web stranici Općine Tučepi.

Građani mogu dostaviti mišljenja i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela, i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.


OPĆINSKI NAČELNIK Ante Čobrnić   

Tučepski dragovoljac poziva

sve tučepske branitelje 21.12.2019. (subota) na godišnje druženje povodom Božićno - novogodišnjih blagdana.

Program:
Polaganje vijenca kod kapelice u zaselku Šimići s početkom u 15:00 sati
Polaganje vijenca na mjesnom groblju „Male gospe“ u 15:30 sati
Polaganje vijenca kod spomenika braniteljima u 16:00 sati
Skupština udruge u Općinskoj vijećnici u 16:30 sati

Svečani godišnji domjenak održat će se istog dana u konobi „Opačak“ u Sridi sela sa  početkom u 18:00 sati.  

Prijevoz u konobu i povratak je osiguran. Polazak sa lučice u 17:30 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UDRUGE
„Tučepski dragovoljac“
Ivo Pašalić - Bili

Izmjene i dopune Urbanističkog plana Općine Tučepi - prijedlog

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-02/19-01/01
Ur.broj: 2147/06-03-19-03
Tučepi, 22. studeni 2019. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 10. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( „Glasnik Općine Tučepi“ br. 5/19) i Zaključka Općinskog načelnika
( Klasa:022-05/19-01/375, Ur.broj: 2147/06-02-19-01 od 21. studenog 2019. godine) , Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

1.    Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se od 2. prosinca do 16. prosinca 2019. godine.
2.    Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, omogućava se u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Tučepi ( www.tucepi.hr).
3.    Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 6. prosinca 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice, Kraj 45, s početkom u 10:00 sati.
4.    Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Zainteresirane osobe sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 16. prosinca 2019. godine u pisanom obliku u pisarnici Općine Tučepi, poštom na adresu Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir prilikom priprema Izvješća o javnoj raspravi.


PROČELNIK
Marijan Mravičić dipl.iur.                    

Upu prijedlog izmjena i dopuna
http://tucepi.hr/index.php/opcinski-akti/urbanisticki-plan-prijedlog

Javni poziv redovitim studentima

J A V N I   P O Z I V
redovitim studentima s područja Općine Tučepi za sufinanciranje prijevoza za akademsku  godinu 2019/2020

NOVI STUDENTI:

I  Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s područja Općine Tučepi koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:
-    da su redoviti  studenti prediplomskog, diplomskog i integriranog ili stručnog i specijalističkog stučnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju  od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa,
-    da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj,
-    da su državljani Republike Hrvatske koji u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinaciranje prijevoza imaju najmanje dvije godine prebivalište na području Općine Tučepi.
II Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na sufinaciranje prijevoza mogu ostvariti redoviti studenti prema slijedećim kriterijima:
-    studentima s prebivalištem na području Općine Tučepi koji studiraju u gradu Zagrebu, Općina Tučepi sufinancirati će godišnje  četiri ( 4 ) povratne karte na relaciji Tučepi – Zagreb – Tučepi;
-    studentima s prebivalištem na području Općine Tučepi koji studiraju u gradu Splitu, Općina Tučepi će sufinancirati mjesečno četiri ( 4 ) povratne karte na relaciji Tučepi – Split – Tučepi;
-    studentima s prebivalištem na području Općine Tučepi koji studiraju u gradu Dubrovniku Općina Tučepi sufinancirati će jednu ( 1 ) povratnu kartu mjesečno na relaciji Tučepi – Dubrovnik – Tučepi.
III U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza studenti su prijavom na ovaj javni poziv obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
-    čitko ispunjen obrazac Prijave koji se može preuzeti na internetskoj stranici Općine Tučepi www.tucepi.hr ili osobno u zgradi Općine;
-    potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu/semestar, izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan, u svrhu ostvarivanja prava na sufinaciranje prijevoza;
-    presliku osobne iskaznice ili druge isprave kojom potvrđuje mjesto prebivališta.
Radi utvrđivanja prava studenata na sufinaciranje prijevoza, sukladno ovom javnom pozivu, Općina Tučepi zadržava pravo zatražiti  i drugu dokumentaciju.
IV. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zgradu Općine Tučepi najkasnije do 02. prosinca  2019. Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane niti uvrštene u program sufinaciranja prijevoza redovitih studenata s područja Općine Tučepi.


STARI STUDENTI:
Pozivaju se redoviti studenti s područja Općine Tučepi, koji su ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza autobusne karte u akademskoj 2018/2019., da zaključno s danom 29. studenog 2019. godine ( petak) dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi ili putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uvjerenje/potvrdu o redovitom upisu u tekuću godinu/semestar. 2019/2020., izdanu od strane visokog učilišta na koji je student upisan kako bi i dalje mogao ostvariti navedeno pravo.    
 
OPĆINA TUČEPI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Formular za zahtjev
                   

Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja turizma ( strateški plan ) Općine Tučepi

Na temelju  Odluke Općinskog vijeća, Klasa: 021-05/19-01/78, Ur.broj: 2147/06-01-19-01, od 08. kolovoza 2019. god., Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje
JAVNU   RASPRAVU 
o prijedlogu Strategije razvoja turizma ( strateški plan ) Općine Tučepi za razdoblje 2018. – 2023. godina
               
1.    O utvrđenom Prijedlogu Strategije razvoja turizma ( Strateški plan ) Općine Tučepi za razdoblje 2018. – 2023. godina / u daljem tekstu: Strateški plan/ provest će se javna  rasprava s organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2.    Javna rasprava održat će se u razdoblju  od 11. listopada  do 11. studenog 2019. godine.
3.    Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog  Strateškog plana biti  će dostupan:
-    na službenim internetskim stranicama Općine Tučepi, www.tucepi.hr
-    u prostorijama Općine Tučepi, na adresi: kraj 39a, u pisanom obliku, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati 
4.    Javno izlaganje, radi obrazloženja, održat će se za sve zainteresirane u četvrtak, 24. listopada 2019. godine, u 11.00 sati u Općinskoj vijećnici  Općine Tučepi, Kraj 45, Tučepi.
5.    Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Strateškog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zaključno 11. studenog 2019. god. i to dostavom:
-    na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-    putem pošte na adresu: Općina Tučepi, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi
-    osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi, na adresi, Kraj 39a, 21325 Tučepi

PROČELNIK
Marijan Mravičić dipl.iur.   

Preuzimanje

Strategija razvoja turizma  (doc)

Strategija razvoja turizma  (pdf)

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira projekt uređenja obalnog pojasa od marine do Gospina potoka u Tučepi

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u sufinanciranju projekta Uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka u Tučepi, te je sklopljen Ugovor o sufinanciranju između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Tučepi, temeljem kojeg Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje Općini Tučepi sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn, a u svrhu provedbe projekta.

Poziv - suglasnost za optički kabel

Općina Tučepi pokrenula je inicijativu za uspostavljanje veće brzine interneta na području naše općine te s tim u vezi, u suradnji s tvrtkom A1, za polaganje optičkog kabela, kojim bi se to postiglo.
Za izvođenje navedenih radova neophodna je načelna suglasnost što većeg broja stanovnika pa vas stoga pozivamo da istu potpišete u prostorijama Općine Tučepi ili pri dolasku općinskog djelatnika/službenika na vašu adresu.
Napominjemo kako ova suglasnost ne znači prelazak na novog operatera, već je nužna za realizaciju gore spomenutog projekta.

S poštovanjem,
OPĆINSKA UPRAVA
OPĆINE TUČEPI

HNK Jadran monografija

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka