Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene

OPĆINA TUČEPI
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-05/19-01/13
Urbroj: 2147/06-02-19-02

Datum: 21. siječanj 2019.Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8


Općina Tučepi započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 (dalje u tekstu: IV. ID UPU) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 I 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i Mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 14. siječnja 2019. godine (KLASA: 351-02/19-03/0001, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. Nacrt predmetnog Plana bit će dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. ID UPU objavljuje se na web stranici Općine Tučepi.

U svrhu informiranja javnosti i ova se informacija objavljuje na internetskim stranicama Općine Tučepi. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu Općine Tučepi, Kraj 39A, 21325 Tučepi, i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.


OPĆINSKI NAČELNIK Ante Čobrnić

Škola nogometa

HNK Jadran monografija

kKuTz monografija

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka